Privacy Combi Vitaal

AVG – Ingangsdatum: 25 mei 2018

In deze privacyverklaring staat hoe Combi Vitaal met jouw gegevens omgaat. De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Combi Vitaal raad je aan om elke keer als je gebruik maakt van haar diensten de privacyverklaring door te lezen; op deze manier ben je altijd op de hoogte.

Wat is de AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese privacywet die ingaat op 25 mei 2018. De AVG heeft als doel om dezelfde wetgeving met betrekking tot bescherming van gegevens in alle EU-lidstaten te hebben en om burgers meer controle te geven over hoe en wanneer hun gegevens worden gebruikt. Hoewel de AVG een EU-wetgeving is, moet elk bedrijf dat goederen of diensten aanbiedt aan EU burgers, onafhankelijk van de locatie, zich aan de regelgeving te houden.

AVG en WGBO
In de praktijk worden verschillende persoonsgegevens van jou verwerkt. Dit is noodzakelijk om je optimaal te kunnen behandelen en voor het financieel afhandelen van je behandeling.

Combi Vitaal gaat zorgvuldig en vertrouwelijk met je gegevens om volgens de wettelijke richtlijnen vanuit de AVG en Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Soms is het voor de behandeling belangrijk, dat er informatie wordt uitgewisseld met andere zorgverleners. Hiervoor wordt vooraf altijd je toestemming gevraagd.

Als cliënt heb je vanuit de bovengenoemde twee wetten ook rechten, zoals het recht om je (behandel)gegevens op te vragen, te laten wijzigen of (deels) te verwijderen. Hiervoor kun je het ‘Aanvraagformulier inzage, kopie, correctie of vernietiging Medische Gegevens’ bij Combi Vitaal aanvragen.

Privacyverklaring
In verband met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – EU 2016/679 – EU Privacy Wetgeving) informeert Combi Vitaal wij jou over de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Al jouw persoonsgegevens en medische gegevens worden digitaal opgeslagen. Dit wordt gedaan om goede zorg aan jou te kunnen verlenen. Het verwerken van jouw gegevens wordt gedaan volgens het privacy- en dataveiligheidsbeleid van Combi Vitaal. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door jouw zorg door de praktijk Combi Vitaal uit te laten voeren. Hiervoor heeft Combi Vitaal een ondertekend toestemmingsformulier van jou nodig. Dit formulier wordt je toegezonden als je een afspraak maakt met Combi Vitaal.

Welke gegevens heeft Combi Vitaal van jou nodig?
Als je gebruik maakt van diensten van Combi Vitaal, dan zijn er gegevens van jou nodig. Die verstrek je bijvoorbeeld via de telefoon (zoals bij het maken van een afspraak), via contact met Ellen Geestman of via de mail. Denk hierbij aan:
• Naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer / mobiel nummer
• Email adres
• Geboortedatum
• Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
• Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Combi Vitaal heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om jou een persoonlijk advies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Jouw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaart Combi Vitaal jouw gegevens?
Combi Vitaal bewaart jouw persoonsgegevens vijftien jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Jouw rechten als betrokkene
Je hebt het recht:
• om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden;
• op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad);
• op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig is;
• op (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet van belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
• op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan jouw dossier;
• en je hebt het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten.

Verstrekking van jouw persoonsgegevens aan derden
Combi Vitaal heeft de verplichting vertrouwelijk met jouw persoonsgegevens om te gaan. Combi Vitaal zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk hierbij aan een rapportage aan de verwijzer of de overdracht naar een andere instelling bij opname).

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@combivitaal.nl. Je krijgt dan van Combi Vitaal een aanvraagformulier voor een verzoek van het inzien, een kopie, het (laten) corrigeren of het (laten) verwijderen van jouw persoonsgegevens.

Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Combi Vitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) raadplegen.

Heb je toch de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via info@combivitaal.nl.